Medimax-hospital-logo-brand-identity-by-One-Bright-Spark-Exeter

Medimax Hospital logo brand Identity by One Bright Spark of Exeter, Devon